Pojmy „zodpovedná osoba“, „prevádzkovateľ“, „sprostredkovateľ”, „dotknutá osoba“, „osobné údaje“, „porušenie ochrany osobných údajov“, „prenos údajov“, „spravovanie“, „účely spracúvania“ a „dozorný orgán“ majú rovnaký význam ako v nariadení 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov („GDPR“) a ich odvodené pojmy sa vykladajú zodpovedajúcim spôsobom. Spoločnosť Canyon sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia nariadenia GDPR a všetky príslušné zákony o ochrane osobných údajov a dát. Technické a organizačné opatrenia spoločnosti Canyon zamerané na zabezpečenie súladu s nariadením GDPR a/alebo akýmikoľvek inými platnými zákonmi o ochrane údajov.

 
Zhromažďovanie a používanie osobných údajov 
Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby. 

Ako dotknutú osobu vás môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov kedykoľvek, keď budete v kontakte so spoločnosťou Canyon a pridruženou spoločnosťou Canyon*. Spoločnosť Canyon pôsobí sama osebe ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov. Spoločnosť Canyon a jej pridružené spoločnosti môžu tieto osobné údaje navzájom zdieľať a používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu sa tiež kombinovať s inými informáciami na poskytovanie a vylepšovanie našich produktov, služieb, obsahu a reklám. Dotknutá osoba nemá povinnosť poskytnúť osobné údaje, o ktoré sme ju požiadali. Ak sa však dotknutá osoba rozhodne tak urobiť, v mnohých prípadoch nebudeme môcť poskytnúť dotknutej osobe naše produkty alebo služby, prípadne nebudeme môcť reagovať na prípadné otázky dotknutej osoby. 

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov druhov osobných údajov, ktoré môže spoločnosť Canyon zhromažďovať a možné spôsoby ich používania: 

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme 

  • Keď si dotknutá osoba prevezme softvér, aktualizácie softvéru alebo sa pripojí k akýmkoľvek službám, môžeme zhromažďovať rôzne informácie vrátane vášho veku, identifikačného čísla obchodu, adresy IP, informácií o polohe, histórie informácií o polohe, e-mailu, telefónneho čísla, prezývky používateľa, prezývky telefónneho čísla, umiestnenia bezpečnostnej zóny, kontaktných informácií telefónu, tiesňových čísel, histórie rozhovoru (ktorá je šifrovaná), histórie pulzu, hesla na ovládanie zariadenia, všeobecných nastavení zariadenia, pohlavia, hmotnosti, výšky, histórie krokov, histórie spánku a histórie cvičenia.  

Účel spracovania  

Sprostredkovateľ môže spracúvať vaše osobné údaje: na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, s vaším súhlasom, na účely splnenia zákonnej povinnosti, ktorej podlieha spoločnosť Canyon, pri plnení zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, s cieľom chrániť vaše životne dôležité záujmy alebo ak sme tak stanovili, ak je to potrebné na legitímne účely spoločnosti Canyon alebo tretej strany, ktorej môže byť potrebné informácie sprístupniť. Ak má dotknutá osoba otázky týkajúce sa tohto právneho základu, môže sa obrátiť na zodpovednú osobu. 

  • Zhromaždené osobné údaje nám umožňujú priebežne informovať dotknutú osobu o najnovších oznámeniach o produktoch spoločnosti Canyon, aktualizáciách softvéru a pripravovaných podujatiach.  
  • Osobné údaje nám tiež pomáhajú vytvárať, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom.  
  • Vaše osobné údaje vrátane dátumu narodenia môžeme použiť na overenie totožnosti, pomoc pri identifikácii používateľov a na určenie vhodných služieb. Napríklad dátum narodenia môžeme použiť na určenie veku majiteľov účtov. 
  • Z času na čas môžeme vaše osobné údaje použiť na zasielanie dôležitých upozornení, napríklad oznámení o nákupoch a zmenách našich zmluvných podmienok, pravidiel a zásad. Pretože tieto informácie sú dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Canyon, dotknutá osoba sa nemôže odhlásiť z prijímania týchto oznamov. 
  • Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako sú audity, analýza údajov a výskum, ako aj na zlepšenie produktov, služieb, komunikácie so zákazníkmi, rozvoj a vývoj spoločnosti Canyon. Nepokúšame sa o identifikáciu osôb, ktoré sa tam môžu objaviť. 

Zhromažďovanie a používanie neosobných údajov 

Zhromažďujeme tiež údaje vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje priame prepojenie s konkrétnou osobou. Môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať neosobné údaje na ľubovoľné účely. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov neosobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a možné spôsoby ich používania: 

  • Môžeme zhromažďovať napríklad povolanie, jazyk, poštové smerovacie číslo, smerovacie číslo oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresu URL sprostredkovateľa, umiestnenie a časové pásmo, v ktorom sa produkt Canyon používa, aby sme lepšie porozumeli správaniu zákazníkov a zlepšovali naše produkty, služby a reklamu. 
  • Môžeme zhromažďovať informácie o aktivitách zákazníka na našich webových stránkach a z našich ďalších produktov a služieb. Tieto informácie sa zhromažďujú a používajú na pomoc pri poskytovaní užitočnejších informácií našim zákazníkom, a aby sme lepšie pochopili, o ktoré časti našej webovej stránky, produkty a služby je najväčší záujem. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za neosobné údaje. 
  • S vaším výslovným súhlasom môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako dotknutá osoba používa vaše zariadenie a aplikácie, ktoré majú pomôcť vývojárom aplikácií vylepšovať ich aplikácie. 

Ak skombinujeme neosobné údaje s osobnými, kombinované informácie sa budú považovať za osobné údaje dovtedy, pokiaľ zostanú kombinované. 

 

Súbory „cookie“  

 

Podobne ako väčšina webových stránok zaoberajúcich sa predajom, aj stránka spoločnosti Canyon používa súbory „cookie“, ktoré predstavujú malý súbor s údajmi odoslaný do prehliadača používateľa, ktorý umožňuje spoločnosti Canyon identifikovať používateľa, keď pristupuje na webovú stránku spoločnosti Canyon. Napriek určitým obavám o súkromie vyplývajúcim z používania súborov „cookie“ je dôležité si uvedomiť, že samotné súbory „cookie“ neumožňujú získať tie informácie o vás, ktoré dobrovoľne nezverejníte. Prevažná väčšina používateľov internetu v súčasnosti oceňuje súbory „cookie“ ako užitočnú funkciu, ktorá im pomáha pri nakupovaní online. Ďalšie informácie sa dozviete v našich zásadách používania súborov „cookie“: http://www.asbis.com/cookies-policy 

 

Zverejňovanie informácií tretím stranám 

Spoločnosť Canyon môže občas poskytnúť tretím stranám určité osobné údaje na účely poskytovania alebo zlepšovania našich produktov a služieb vrátane dodávok produktov na vašu žiadosť alebo na pomoc spoločnosti Canyon pri propagácii predaja u zákazníkov. Ak to urobíme, od týchto tretích strán budeme požadovať, aby s nimi zaobchádzali v súlade s príslušnými zákonmi. Osobné údaje sa nikdy nebudú zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely. Keď si napríklad dotknutá osoba zakúpi a aktivuje vašu klávesnicu, dotknutá osoba povolí spoločnosti Canyon a vášmu operátorovi vymeniť si informácie, ktoré poskytuje dotknutá osoba počas procesu aktivácie využívania služieb vrátane informácií o vašom zariadení. Ak je dotknutá osoba schválená na poskytovanie služieb, váš obchodný vzťah sa bude riadiť pravidlami spoločnosti Canyon a príslušnými zásadami ochrany osobných údajov vášho operátora. 

Ďalšie informácie 

Niekedy môže byť nevyhnutné – na základe zákona, súdneho konania, súdnych sporov a/alebo žiadostí verejných a vládnych orgánov vo vašej krajine bydliska alebo mimo nej – aby spoločnosť Canyon sprístupnila vaše osobné údaje. Informácie môžeme tiež sprístupniť, ak zistíme, že na účely národnej bezpečnosti, presadzovania zákonov alebo iných otázok verejného významu je sprístupnenie potrebné alebo vhodné. Informácie môžeme tiež sprístupniť, ak zistíme, že sprístupnenie je primerane potrebné na presadzovanie našich zmluvných podmienok alebo na ochranu našej činnosti alebo používateľov (iba v prípade, že na to existuje zákonný základ). Môže to zahŕňať poskytovanie informácií verejným, vládnym alebo dozorným orgánom. Okrem toho v prípade reorganizácie, zlúčenia alebo predaja môžeme preniesť všetky osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, na príslušnú tretiu stranu. 

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť Canyon nebude prenášať osobné údaje mimo Európsku úniu a/alebo Bieloruskú republiku. Ak spoločnosť Canyon potrebuje pri svojej prevádzke akýkoľvek prenos údajov, zaväzuje sa informovať dotknutú osobu pred začatím prenosu údajov a poskytnúť informácie týkajúce sa územia prenosu a zavedeného nástroja na riadenie tohto prenosu.  

Spoločnosť Canyon berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Na ukladanie vašich osobných údajov používa spoločnosť Canyon počítačové systémy s obmedzeným prístupom umiestnené v zariadeniach, ktoré sú zabezpečené fyzickým spôsobom.  

Keď dotknutá osoba využíva niektoré služby alebo aplikáciu spoločnosti Canyon alebo zverejnila príspevok na webovej stránke spoločnosti Canyon, osobné údaje a obsah zdieľaný dotknutou osobou je viditeľný pre ostatných používateľov a dá sa čítať, zhromažďovať alebo používať. Dotknutá osoba zodpovedá za osobné údaje, ktoré sa rozhodne v týchto prípadoch zdieľať alebo zverejniť. Ak napríklad dotknutá osoba uvedie svoje meno a e-mailovú adresu v príspevku na fóre, tieto informácie sú verejné. Pri používaní týchto funkcií buďte opatrní.  

Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania 

Spoločnosť Canyon neprijíma žiadne rozhodnutia pomocou profilovania ani algoritmov, ktoré by vás výrazným spôsobom ovplyvnili.  

Integrita a uchovávanie osobných údajov 

Spoločnosť Canyon uľahčuje dotknutým osobám uchovávať osobné údaje presné, úplné a aktuálne. Vaše osobné údaje uchováme po dobu nevyhnutnú na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v zhrnutí zásad ochrany osobných údajov pre konkrétne služby. Pri posudzovaní týchto období starostlivo preskúmame našu potrebu zhromažďovať osobné údaje. Ak zistíme relevantnú potrebu, a pokiaľ sa zo zákona nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania, uchovávame ich iba na čo najkratšie možné obdobie pre splnenie účelu zhromažďovania.  

Prístup k osobným údajom 

Pokiaľ ide o ďalšie osobné údaje, ktoré uchovávame, poskytneme dotknutej osobe prístup (vrátane kópie) na ľubovoľné účely vrátane žiadosti o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o vymazanie údajov, ak ich spoločnosť Canyon nemusí uchovávať podľa zákona alebo pre oprávnené obchodné účely. 

Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré sú neopodstatnené/zlomyseľné, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne nepraktické alebo v prípade ktorých miestne zákony nevyžadujú zverejnenie. Môžeme tiež odmietnuť možnosti odstránenia alebo žiadosti o prístup, ak sa domnievame, že by to poškodilo naše oprávnené použitie údajov na účely boja proti podvodom a z bezpečnostných dôvodov, ako je opísané vyššie. 

Služby založené na polohe 

Aby spoločnosť Canyon mohla poskytovať služby založené na polohe, môže zhromažďovať, používať a zdieľať presné údaje o polohe vrátane geografickej polohy vášho počítača alebo zariadenia v reálnom čase. V prípade dostupnosti môžu služby založené na polohe používať GPS, Bluetooth a vašu adresu IP spolu s umiestnením hotspotu Wi-Fi, ako aj umiestnenie vysielača mobilnej siete a ďalšie technológie na určenie približnej polohy vašich zariadení. Pokiaľ dotknutá osoba neposkytne súhlas, tieto údaje o polohe sa zbierajú anonymne vo forme, ktorá osobne neidentifikuje dotknutú osobu a spoločnosť Canyon ich používa na poskytovanie a zlepšenie služieb založených na polohe. Vaše zariadenie môže napríklad zdieľať svoju geografickú polohu s aplikáciou, keď sa dotknutá osoba prihlási do služieb určovania polohy. 

Lokality a služby tretích strán 

Webové stránky, produkty, aplikácie a služby spoločnosti Canyon môžu obsahovať odkazy na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu tiež využívať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán. 

Informácie zhromažďované tretími stranami, ktoré môžu obsahovať napríklad údaje o polohe alebo kontaktné údaje, sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame dotknutým osobám, aby sa informovali o zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán. 

Náš celofiremný záväzok týkajúci sa vášho súkromia 

Aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, zamestnancov spoločnosti Canyon informujeme o našich pokynoch týkajúcich sa ochrany a zabezpečenia osobných údajov a v našej firme dôsledne presadzujeme ochranu osobných údajov. 

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov 

Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosťou Canyon alebo spracovania údajov, prípadne ak by chcela podať sťažnosť na možné porušenie ochrany osobných údajov, môže sa obrátiť na našu zodpovednú osobu. Dotknutá osoba nás môže kedykoľvek kontaktovať telefonicky na príslušnom čísle.  

Ak dotknutá osoba nie je spokojná s odpoveďou od nás, môže kedykoľvek postúpiť svoju sťažnosť dozornému orgánu vo svojej jurisdikcii. Ak nás dotknutá osoba o to požiada, budeme sa jej snažiť poskytnúť informácie o relevantných možnostiach sťažností, ktoré sa môžu vzťahovať na jej prípady.  

Ak sťažnosť naznačuje, že by mohlo dôjsť k zlepšeniu nášho zaobchádzania s osobnými údajmi, podnikneme kroky na vykonanie takejto aktualizácie pri najbližšej vhodnej príležitosti. V prípade, že by problém ochrany osobných údajov mal negatívny vplyv na dotknutú osobu alebo inú osobu, podnikneme kroky na jeho vyriešenie s dotknutou osobou alebo inou príslušnou osobou. 

Spoločnosť Canyon môže z času na čas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Keď zásady zmeníme podstatným spôsobom, na našej webovej stránke zverejníme oznámenie spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.  

 

* Na účely tohto dokumentu označuje názov „pridružená spoločnosť“ subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje, je vo vlastníctve alebo pod kontrolou, alebo je v spoločnom vlastníctve alebo pod spoločnou kontrolou s iným subjektom alebo značkou či produktmi Canyon. Pojem „kontrola“ použitý v tomto dokumente znamená právomoc priamo ovládať riadenie alebo pôsobenie subjektu a pojem „vlastníctvo“ znamená skutočné vlastníctvo vo výške minimálne 50 % hlasovacích práv alebo iných rovnocenných hlasovacích podielov subjektu.