Canyon logo

PREHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE

Záručné podmienky a záručná karta

Záručná karta

Záručný list si môžete stiahnuť a vyplniť tu.

Všeobecné
Spoločnosť Canyon zaručuje, že výrobky značky Canyon sú bez chýb materiálu alebo spracovania od dátumu ich zakúpenia kupujúcim počas záručnej doby uvedenej nižšie.
Záručné podmienky popísané nižšie sa vzťahujú na všetky produkty Canyon a Canyon Gaming okrem inteligentných hodiniek Canyon. Informácie o záruke týkajúce sa inteligentných hodiniek Canyon nájdete na tomto ODKAZE.

Záručná doba
Záručná doba v krajinách EÚ je:
Pre všetky produkty Canyon - dva (2) roky;

Záručná doba na všetky produkty Canyon v krajinách mimo Európskej únie je:
Pre všetky herné kreslá a inteligentné hodinky Canyon - jeden (1) rok; Pre všetky ostatné produkty Canyon - dve (2 roky) záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu od autorizovaného predajcu spoločnosti Canyon (internetový obchod, technologický trh alebo maloobchodná predajňa). Vaša nákupná faktúra (alebo potvrdenie o doručení) s dátumom zakúpenia produktu je vaším dokladom o dátume nákupu. Upozorňujeme, že obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného koncového používateľa kupujúceho produktu Canyon ("vy" alebo "váš") a nie je prenosná ani prevoditeľná na žiadneho nasledujúceho kupujúceho.
V prípadoch, keď sa táto obmedzená záruka líši od záručných postupov, ktoré sú stanovené miestnymi právnymi predpismi, výrobca zaručuje splnenie záručných povinností spôsobom opísaným v právnych predpisoch krajiny nákupu tovaru.

Životnosť jednotky sa rovná záručnej dobe koncového používateľa.

Záručný postup
Na overenie záruky musí používateľ vrátiť chybný produkt Canyon a potvrdenie o platbe do obchodu s nákupom. Prevod záruky Záruka na produkt značky Canyon sa bude vzťahovať iba na krajinu, v ktorej bol produkt zakúpený.

Obmedzenie zodpovednosti
Zo záruky sú vylúčené nasledujúce úkony a škody:
• Škody spôsobené prírodným činom, ako je požiar, povodeň, vietor, zemetrasenie alebo blesk atď.;
• Poškodenie alebo nezhoda spôsobená nezabezpečením vhodnej inštalácie alebo prevádzkového prostredia pre výrobok, okrem iného vrátane zlého uzemnenia, vonkajších elektromagnetických polí, priameho slnečného žiarenia, vysokej vlhkosti a vibrácií;
• Škody spôsobené nárazom s inými predmetmi, pádom, pádom, rozliatymi tekutinami alebo ponorením do kvapalín;
• Škody spôsobené neoprávnenou opravou alebo demontážou výrobku;
• Škody spôsobené nehodou, nesprávnou starostlivosťou alebo nedbanlivosťou;
• Škody spôsobené akýmkoľvek iným zneužitím, zneužitím, nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnym použitím;
• Škody spôsobené periférnymi zariadeniami tretích strán (vrátane horiacich miest po elektrickom výboji, tavení, tavení, štiepení atď.);
• Akékoľvek chyby spôsobené nekompatibilitou softvéru a vírusmi;
Zhoršenie kvality v dôsledku bežného opotrebenia vrátane tašiek, krytov, manuálov a batérií; ak bolo sériové číslo výrobku (alebo nálepky so sériovým číslom jeho častí) zmenené, odstránené alebo rozmazané;
• Praskliny a škrabance, ako aj iné chyby spôsobené akýmikoľvek problémami pri preprave, manipulácii alebo zneužívaní zákazníkom;

Záručné povinnosti výrobcu na stoličky Canyon sa nevzťahujú na:
∙ materiály (napr. tkaniny, koža alebo iné materiály použité pri výrobe výrobku, ktoré sú náchylné na opotrebovanie, okrem prípadov, keď sú chyby spôsobené chybným materiálom alebo spracovaním;
∙ kozmetické poškodenie vrátane, ale nie výlučne, škrabancov, preliačenín, poškodených/potrhaných plastových, látkových, kožených, papierových, kartónových alebo iných častí ľahko poškoditeľných materiálov;
∙ poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním, kontaktom s kvapalinami všetkého druhu, požiarom alebo inými vonkajšími vplyvmi a poškodenie spôsobené hmyzom alebo zvieratami;
∙ poškodenie spôsobené používaním stoličky Canyon v rozpore s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami alebo inými zverejnenými odporúčaniami spoločnosti Canyon;
∙ poškodenie spôsobené servisom (vrátane úprav) vykonaným inými osobami ako zástupcami spoločnosti Canyon alebo autorizovanými servisnými strediskami Canyon;
∙ produkty, ktorých funkcia alebo vlastnosti boli zmenené bez písomného povolenia spoločnosti Canyon;
∙ vady spôsobené prirodzeným opotrebovaním alebo prirodzeným starnutím výrobku;
∙ závady alebo poškodenie pri používaní stoličky Canyon na komerčné účely;
∙ poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou alebo premiestnením stoličky vinou klienta;
∙ poškodenie spôsobené používaním sedadla v extrémnych poveternostných podmienkach.

TÁTO ZÁRUKA JE VYJADRENÁ NAMIESTO VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK, VYJADRENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, IMPLICITNEJ ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A VŠETKÝCH OSTATNÝCH POVINNOSTÍ ALEBO ZÁVÄZKOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI CANYON A NEPREDPOKLADÁ ANI NEOPRÁVŇUJE ŽIADNU INÚ OSOBU, ABY PREVZALA ZA SPOLOČNOSŤ CANYON AKÉKOĽVEK INÉ ZÁVÄZKY. VYŠŠIE UVEDENÉ PREDSTAVUJE JEDINÝ A VÝHRADNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY KUPUJÚCEHO ZA VYBAVENIE CHYBNÝMI ALEBO NEVYHOVUJÚCIMI VÝROBKAMI A SPOLOČNOSŤ CANYON NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA NÁKLADY NA NÁHRADU ALEBO VÝMENU, NÁKLADY NA ZARIADENIA ALEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA PRESTOJE, STRATU ZISKU, VÝNOSOV ALEBO DOBRÉHO MENA, ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVISLOSTI, STRATU ÚDAJOV, STRATU POUŽÍVANIA ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK SÚVISIACEHO ZARIADENIA, ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Z DÔVODU, ŽE TAKÉTO VÝROBKY BUDÚ URČENÉ AKO CHYBNÉ ALEBO NEVYHOVUJÚCE. UPOZORŇUJEME, ŽE TÁTO ZÁRUKA JE DOBROVOĽNOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU SPOLOČNOSŤOU CANYON A POSKYTUJE PRÁVA NAVYŠE K ZÁKONNÝM ZÁKONNÝM PRÁVAM KUPUJÚCICH PODĽA PLATNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TOVARU A/ALEBO PRÁV SPOTREBITEĽA A NEOVPLYVŇUJE ICH.

Okrem toho upozorňujeme, že produkty CANYON nie sú určené pre žiadne "kritické aplikácie". "Kritické aplikácie" znamenajú systémy na podporu života, lekárske aplikácie, spojenia s implantovanými zdravotníckymi pomôckami, komerčnú dopravu, jadrové zariadenia alebo systémy alebo akékoľvek iné aplikácie, kde by zlyhanie výrobku mohlo viesť k zraneniu osôb alebo strate života alebo poškodeniu majetku.