Canyon logo

Zásady ochrany osobných údajov

Pojmy "zodpovedná osoba", "prevádzkovateľ osobných údajov", "sprostredkovateľ osobných údajov", "dotknutá osoba", "osobné údaje", "porušenie ochrany osobných údajov", "prenos osobných údajov", "spracúvanie", "účely spracúvania" a "dozorný orgán" majú rovnaký význam ako v nariadení 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "GDPR") a ich súvisiace pojmy sa budú vykladať zodpovedajúcim spôsobom. Spoločnosť Canyon sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia nariadenia GDPR a všetky príslušné zákony o ochrane súkromia a údajov. Technické a organizačné opatrenia spol. Spoločnosť Canyon sa zamerala na zabezpečenie súladu s GDPR a/alebo inými platnými zákonmi o ochrane údajov.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov
Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie osoby. Ako dotknutá osoba môžete byť požiadaná o poskytnutie svojich osobných údajov vždy, keď ste ako dotknutá osoba v kontakte so spoločnosťou. Canyon alebo pridružená spoločnosť Canyon*. Spoločnosť Canyon sama vystupuje ako správca vašich osobných údajov. Spoločnosť Canyon a jej pridružené spoločnosti môžu tieto osobné údaje navzájom zdieľať a používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu ich tiež kombinovať s inými informáciami, aby sme mohli poskytovať a vylepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, o ktoré sme požiadali, avšak ak sa rozhodne ich neposkytnúť, v mnohých prípadoch jej nebudeme môcť poskytnúť naše produkty alebo služby alebo odpovedať na otázky, ktoré môže mať. Tu je niekoľko príkladov typov osobných údajov, ktoré môže spoločnosť použiť. Spoločnosť Canyon zhromažďuje a ako ich môžeme používať:

Aké osobné údaje zhromažďujeme
Keď si dotknutá osoba stiahne softvér, aktualizácie softvéru, pripojí sa k rôznym službám, môžeme zhromažďovať rôzne informácie vrátane vášho veku, identifikačného čísla obchodu, adresy IP, informácií o polohe, histórie polohy, e-mailu, telefónneho čísla, prezývky používateľa, prezývky telefónu, polohy bezpečnostnej zóny, kontaktných informácií o telefóne, tiesňových čísel, História chatu (ktorá je šifrovaná), história impulzov, heslá na ovládanie zariadenia, všeobecné nastavenia zariadenia, pohlavie, hmotnosť, výška, história krokov, história spánku, história tréningov.

Účel spracúvania - spracovateľ osobných údajov môže spracúvať vaše osobné údaje: na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, s vaším súhlasom, s cieľom splniť zákonnú povinnosť, ktorou je spoločnosť. Spoločnosť Canyon je povinná plniť na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, aby chránila vaše životne dôležité záujmy, alebo ak sme vyhodnotili spracovanie ako nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Canyon alebo tretia strana, ktorej môže byť potrebné údaje poskytnúť. Ak má dotknutá osoba otázky týkajúce sa tohto právneho základu, môže sa obrátiť na zodpovednú osobu. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú poskytnúť dotknutej osobe informácie o najnovších produktoch spoločnosti. Canyon, aktualizácie softvéru a nadchádzajúce udalosti. Osobné údaje používame aj na to, aby nám pomohli vytvárať, vyvíjať, prevádzkovať, poskytovať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu a na účely prevencie strát a predchádzania podvodom. Vaše osobné údaje vrátane dátumu narodenia môžeme použiť na overenie vašej totožnosti, pomoc pri identifikácii používateľov a určenie vhodných služieb. Môžeme napríklad použiť dátum narodenia na určenie veku majiteľov účtov. Z času na čas môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vám poslali dôležité oznámenia, ako sú oznámenia o nákupoch a zmenách našich zmluvných podmienok a zásad. Odosielanie týchto oznámení nesmie dotknutá osoba zakázať, pretože tieto informácie sú dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Canyon. Osobné údaje môžeme tiež použiť na interné účely, ako sú audity, analýza údajov a výskum, na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie a vývoja spoločnosti Canyon. Nepokúšame sa opätovne identifikovať jednotlivcov, ktorých údaje môžu byť použité na tieto účely.

Zhromažďovanie a používanie neosobných údajov
Zhromažďujeme tiež informácie vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje ich priame spojenie s akoukoľvek konkrétnou osobou. Môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať neosobné údaje na akýkoľvek účel. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov neosobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a toho, ako ich môžeme použiť: Môžeme zhromažďovať informácie o povolaní, jazyku, PSČ, predvoľbe, jedinečnom identifikátore zariadenia, adrese URL sprostredkovateľa, polohe a časovom pásme, v ktorom sa produkt spoločnosti Canyon používa, aby sme mohli lepšie porozumieť správaniu zákazníkov a zlepšiť naše produkty; služby a reklama. Môžeme zhromažďovať informácie o aktivitách zákazníkov na našich webových stránkach a z našich ďalších produktov a služieb. Tieto informácie sa zhromažďujú a používajú na to, aby nám pomohli poskytovať užitočnejšie informácie našim zákazníkom a pochopiť, ktoré časti našich webových stránok, produktov a služieb sú najzaujímavejšie. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za iné ako osobné údaje. S vaším výslovným súhlasom môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako dotknutá osoba používa svoje zariadenia a aplikácie, aby sme vývojárom pomohli zlepšiť ich aplikácie. Ak skombinujeme neosobné informácie s osobnými údajmi, s týmito kombinovanými informáciami sa bude zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ zostanú kombinované. Súbory cookie Rovnako ako väčšina firemných webových stránok, spol. "Súbory cookie" spoločnosti Canyon, čo sú malé množstvá údajov odoslaných do vášho prehliadača, ktoré sa odosielajú do vášho prehliadača. Canyon vám umožňuje byť identifikovaný, keď vstúpite na jeho webovú stránku. Napriek určitým obavám týkajúcim sa dôsledkov používania súborov cookie na súkromie je dôležité poznamenať, že súbory cookie nemôžu prijímať informácie o vás, ktoré ste ešte dobrovoľne nezverejnili. Prevažná väčšina používateľov internetu v súčasnosti hodnotí súbory cookie ako užitočný nástroj na online nákupy.

Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie: http://www.asbis.com/cookies-policy. Poskytnutie informácií tretím stranám spoločnosť Canyon môže z času na čas poskytnúť určité osobné údaje tretím stranám za účelom poskytovania alebo zlepšovania našich produktov a služieb vrátane doručovania produktov na vašu žiadosť alebo pomoci spoločnosti Canyon. Canyon oslovuje spotrebiteľov. Ak tak urobíme, budeme od týchto tretích strán požadovať, aby s týmito údajmi nakladali v súlade s platnými zákonmi. Osobné údaje nebudú nikdy zdieľané s tretími stranami na ich marketingové účely. Ak si napríklad ako dotknutá osoba zakúpite a aktivujete klávesnicu, autorizujete spoločnosť. Spoločnosť Canyon a váš operátor si vymenia informácie poskytnuté dotknutou osobou počas procesu aktivácie s cieľom poskytnúť službu vrátane informácií o vašom zariadení. Ak je dotknutá osoba schválená na poskytovanie služieb, váš účet sa bude riadiť pravidlami ochrany osobných údajov spol. Canyon a váš operátor. Ďalšie zverejnenie vašich osobných údajov spoločnosťou Canyon môže byť potrebné – zo zákona, právneho procesu, súdneho sporu a/alebo na žiadosť verejných a vládnych orgánov v krajine vášho pobytu alebo mimo nej. Môžeme tiež zverejniť informácie, ak zistíme, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné pre národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné záležitosti verejného významu. Môžeme tiež zverejniť informácie, ale iba ak na to existuje zákonný základ, ak zistíme, že zverejnenie je primerane potrebné na presadzovanie našich zmluvných podmienok alebo na ochranu našich operácií alebo používateľov. To môže zahŕňať poskytovanie informácií verejným a/alebo vládnym orgánom a/alebo dozornému orgánu. Okrem toho v prípade reorganizácie, zlúčenia alebo predaja môžeme preniesť akékoľvek osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, príslušnej tretej strane. Ochrana osobných údajov V súvislosti s prenosom osobných údajov, spol. Spoločnosť Canyon sa zdrží akéhokoľvek prenosu osobných údajov mimo Európskej únie a/alebo Bieloruskej republiky. Ak bude spoločnosť na prevádzku spoločnosti. Spoločnosť Canyon je povinná pre akýkoľvek prenos osobných údajov, spoločnosť Canyon sa zaväzuje, že Pred začatím prenosu osobných údajov spoločnosť Canyon informuje dotknutú osobu a poskytne informácie o území prenosu a nástrojoch použitých na riadenie tohto prenosu. Spoločnosť Canyon berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Ak sú vaše osobné údaje uchovávané spoločnosťou Canyon, používame počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach využívajúcich fyzické bezpečnostné opatrenia. Ak dotknutá osoba využíva niektorú zo služieb alebo aplikácie spol. Canyon alebo príspevky na webovej stránke spoločnosti. Spoločnosť Canyon, osobné údaje a obsah zdieľaný spoločnosťou Canyon budú viditeľné pre ostatných používateľov a budú ich môcť čítať, zhromažďovať alebo používať. Dotknutá osoba je zodpovedná za osobné údaje, ktoré sa v takýchto prípadoch rozhodne zdieľať alebo zadať. Ak napríklad dotknutá osoba uvedie svoje meno a e-mailovú adresu v príspevku na fóre, tieto informácie budú verejné. Pri používaní týchto funkcií buďte opatrní. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania spoločnosti Canyon nerobí žiadne rozhodnutia zahŕňajúce použitie algoritmov alebo profilovania, ktoré by vás významne ovplyvnili. Integrita a uchovávanie osobných údajov spoločnosti Canyon vám ako dotknutej osobe uľahčuje udržiavať vaše osobné údaje presné, úplné a aktuálne. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v súhrnoch ochrany osobných údajov špecifických pre naše služby. Pri posudzovaní týchto období starostlivo skúmame našu potrebu zhromažďovať osobné údaje a ak zistíme, že existujú, uchovávame ich len na čo najkratšie obdobie, aby sme dosiahli účel zhromažďovania, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania. Prístup k osobným údajom V prípade iných osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, poskytneme dotknutej osobe prístup (vrátane kópie) k týmto údajom na akýkoľvek účel, vrátane žiadosti o ich opravu, ak sú nepresné, alebo vymazanie, ak je spoločnosť. Spoločnosť Canyon nie je povinná si ich ponechať zo zákona alebo na legitímne obchodné účely. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré sú neopodstatnené/zlomyseľné, ohrozujú súkromie iných, sú mimoriadne nepraktické alebo pre ktoré miestne zákony inak nestanovujú prístup. Môžeme tiež odmietnuť určité aspekty žiadosti o vymazanie alebo prístup, ak sa domnievame, že by to ohrozilo naše legitímne používanie údajov na účely boja proti podvodom a bezpečnosti, ako je opísané vyššie.

Lokalizačné služby
Na poskytovanie služieb založených na polohe, spol. Spoločnosť Canyon zhromažďuje, používa a zdieľa presné údaje o polohe vrátane geografickej polohy vášho počítača alebo zariadenia v reálnom čase. Ak je to vhodné, služby založené na polohe môžu na určenie približnej polohy vašich zariadení používať GPS, Bluetooth a vašu IP adresu, ako aj polohu WIFI hotspotov a vysielačov mobilných sietí a ďalších technológií. Ak dotknutá osoba neposkytne svoj súhlas, tieto lokalizačné údaje sa zhromažďujú anonymne vo forme, ktorá osobne neidentifikuje dotknutú osobu a spol. Spoločnosť Canyon používala na poskytovanie a zlepšovanie služieb založených na polohe. Ak sa napríklad dotknutá osoba rozhodne používať služby určovania polohy, vaše zariadenie môže s aplikáciou zdieľať svoju geografickú polohu. Stránky a služby tretích strán Webové stránky, produkty, aplikácie a služby Asociácie tretích strán. Spoločnosť Canyon môže obsahovať odkazy na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu tiež používať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán. Informácie zhromaždené tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať napríklad polohu alebo kontaktné údaje, sa riadia postupmi ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Odporúčame, aby sa dotknutá osoba oboznámila s postupmi ochrany osobných údajov týchto tretích strán. Náš celopodnikový záväzok chrániť vaše osobné údaje Aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí, informujeme zamestnancov spoločnosti O.S. Spoločnosť Canyon si je vedomá našich zásad ochrany osobných údajov a bezpečnosti a prísne presadzujeme predpisy o ochrane údajov v rámci spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov
Ak má dotknutá osoba akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov alebo spracúvania osobných údajov v spol. Spoločnosť Canyon, môže kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov; Dotknutá osoba by mala kontaktovať aj zodpovednú osobu, ak chce podať sťažnosť na možné porušenie ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba nás môže kedykoľvek kontaktovať telefonicky na príslušnom čísle. Ak nie ste spokojní s odpoveďou, ktorú od nás dostanete, môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek postúpiť svoju sťažnosť dozornému orgánu vo vašej jurisdikcii. Ak nás o to dotknutá osoba požiada, budeme sa snažiť poskytnúť jej informácie o príslušných spôsoboch vybavovania sťažností, ktoré sa môžu vzťahovať na dané okolnosti. Ak z vašej sťažnosti vyplýva, že by bolo možné vykonať vylepšenia pri riešení problémov s ochranou osobných údajov, podnikneme kroky na implementáciu príslušnej aktualizácie pri najbližšej rozumne uskutočniteľnej príležitosti. V prípade, že by otázka ochrany údajov mala negatívny vplyv na dotknutú osobu alebo inú osobu, podnikneme kroky na vyriešenie záležitosti s dotknutou osobou alebo príslušnou inou osobou.

Spoločnosť Canyon môže z času na čas aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, na našej webovej stránke bude zverejnené oznámenie spolu s aktualizovanou verziou týchto zásad. * Na účely tohto dokumentu "pridružená spoločnosť spol. s r. o. "Canyon" znamená subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje, alebo je vo vlastníctve alebo pod kontrolou, alebo je v spoločnom vlastníctve alebo pod spoločnou kontrolou s iným subjektom, značkou alebo produktmi spoločnosti Canyon. Pojem "riadenie", ako sa tu používa, znamená právomoc riadiť riadenie alebo záležitosti subjektu a "vlastníctvo" znamená skutočné vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac hlasovacích práv alebo iných rovnocenných hlasovacích práv subjektu.