Canyon logo

Podmienky záruky

PREHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE

Všeobecné

Spoločnosť Canyon zaručuje, že u výrobkov značky Canyon sa pri normálnom používaní počas trvania záručnej doby neobjavia chyby v materiáloch alebo spracovaní.

Záručná doba

Záručná doba pre produkty Canyon:Na všetky výrobky Canyon, okrem výslovne uvedených v tejto časti – dva (2) roky;Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za dôkaz o dátume zakúpenia sa považuje doklad o kúpe (alebo potvrdenie o doručení), na ktorom je uvedený dátum zakúpenia produktu. Upozorňujeme, že obmedzená záruka sa vzťahuje iba na pôvodného koncového používateľa produktu značky Canyon a nedá sa preniesť alebo priradiť na ďalšieho kupujúceho.V prípadoch, keď sa táto obmedzená záruka líši od záručných postupov, ktoré sú stanovené miestnymi zákonmi, výrobca garantuje splnenie záručných povinností spôsobom popísaným v zákonoch krajiny, kde bol tovar zakúpený.

Postup uplatnenia záruky

Pre overenie záruky je potrebné vrátiť chybný Canyon produkt spolu s potvrdením o platbe naspäť do obchodu, kde bol produkt zakúpený.

Prenos záruky

Záruka na produkty značky Canyon platí iba pre krajinu, kde bol produkt zakúpený.

Obmedzenie zodpovednosti

Zo záruky sú vylúčené nasledujúce činnosti a poškodenia:
 • poškodenia spôsobené prírodnou katastrofou ako je požiar, povodeň, vietor, zemetrasenie, búrka a pod.;
 • poškodenia alebo nekompatibilita spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nevhodným prevádzkovým prostredím výrobku, vrátane, nie však výhradne, zlým uzemnením, externými elektromagnetickými poľami, priamym slnečným svetlom, vysokou vlhkosťou a vibráciami;
 • poškodenia spôsobené nárazom iných predmetov, prevrhnutím, pádom, obliatím tekutinou alebo ponorením do kvapalín;
 • poškodenia spôsobené neoprávnenými opravami alebo rozoberaním produktu;
 • poškodenia spôsobené nehodou, nevhodnou starostlivosťou alebo nedbanlivosťou;
 • poškodenia spôsobené akýmkoľvek iným zneužitím, nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym použitím;
 • poškodenia spôsobené periférnymi zariadeniami tretích strán (vrátane, nie však výhradne, viditeľným poškodením základnej dosky alebo iných elektronických súčastí výrobku, ako sú napríklad spálené miesta od elektrického výboja, roztavenie, vytečenie, rozštiepenie a pod.);
 • akékoľvek poruchy spôsobené nekompatibilným softvérom a vírusmi, ako aj neoprávnenými modifikáciami integrovaného softvéru (vrátane BIOSu);
 • bežné opotrebenie puzdier, krytov, návodov na obsluhu a batérií;
 • ak bolo upravené, odstránené alebo rozmazané sériové číslo na výrobku (alebo nálepky so sériovými číslami jednotlivých dielov);
 • praskliny a škrabance na LCD a plastových materiáloch, ako aj iné poškodenia spôsobené prepravou, manipuláciou alebo zlým zaobchádzaním zo strany zákazníka;
 • chybné pixely na LCD paneloch, ktoré spadajú do nasledujúcich limitov: maximálne 3 jasné body a maximálne 3 tmavé body, celkovo maximálne 5 chybných pixelov.
TÁTO ZÁRUKA NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A VŠETKÝCH OSTATNÝCH POVINNOSTÍ A ZÁVÄZKOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI CANYON A NEOPRÁVŇUJE ŽIADNU INÚ OSOBU PRENIESŤ AKÚKOĽVEK INÚ ZODPOVEDNOSŤ NA SPOLOČNOSŤ CANYON. VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA PREDSTAVUJÚ PRE KUPUJÚCEHO JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY CHYBNÝCH ALEBO NEVYHOVUJÚCICH VÝROBKOV. SPOLOČNOSŤ CANYON NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA NÁKLADY NA NÁHRADU ALEBO VÝMENU, NÁKLADY NA VYBAVENIE ALEBO SLUŽBY, NÁKLADY SPÔSOBENÉ VÝPADKOM, STRATU ZISKU, PRÍJMU ALEBO POVESTI FIRMY, POŠKODENIA SPÔSOBENÉ NEDODRŽANÍM ZÁVÄZKOV, STRATU DÁT, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ PRIDRUŽENÉ ZARIADENIA ALEBO ICH POŠKODENIE, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNE ŠKODY SPÔSOBENÉ TÝM, ŽE TIETO VÝROBKY BOLI PREHLÁSENÉ ZA CHYBNÉ ALEBO NEVYHOVUJÚCE.Táto Obmedzená záruka vám priznáva špecifické práva vyplývajúce zo zákona. V niektorých krajinách môžete mať v súlade s platnými právnymi predpismi o spotrebnom tovare aj iné práva. Tieto práva nie sú touto Obmedzenou zárukou nijako ovplyvnené. Aby ste mali prehľad o svojich úplných právach, odporúčame vám naštudovať si zákony príslušných štátov alebo krajín.Okrem toho upozorňujeme, že výrobky značky CANYON nie sú navrhnuté na akékoľvek „kritické použitie“. Pojem „kritické použitie“ zahŕňa použitie v systémoch na podporu života, zdravotnícke použitie, pripojenie k implantovaným zdravotníckym zariadeniam, použitie v komerčnej preprave, nukleárnych zariadeniach alebo systémoch alebo akékoľvek iné použitie, kde by poškodenie výrobku viedlo k zraneniu osôb, usmrteniu alebo škodám na majetku.